Archiwum miesięczne: listopad 2014

Nagroda Imienia Witolda Hulewicza dla Haliny Machulskiej

Nagro­da im. Witol­da Hulewicza
dla Hali­ny Machulskiej

W śro­dę 26 listo­pa­da 2014 r. o godz. 17.00 w Domu Lite­ra­tu­ry w War­sza­wie przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 87/89 odbę­dzie się finał XIX Edy­cji Nagro­dy im. Witol­da Hule­wi­cza, przy­zna­wa­nej przez Zarząd War­szaw­ski Związ­ku Lite­ra­tów Polskich.

Miło nam poin­for­mo­wać, że lau­re­at­ką tego­rocz­nej nagro­dy została

Hali­na Machul­ska —  aktor­ka, reży­ser i pedagog,

twór­czy­ni dzia­ła­ją­ce­go od lat Ogni­ska Teatralnego.

To nie­zwy­kle pre­sti­żo­wa nagro­da w świe­cie kul­tu­ry pol­skiej. Przy­zna­wa­na jest w kil­ku kate­go­riach, mię­dzy inny­mi w obsza­rze poezji, pro­zy, lek­sy­ko­gra­fii, sztuk pięk­nych, upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry, muze­al­nic­twa, dzia­łal­no­ści wycho­waw­czej, medial­nej i wydaw­ni­czej. W skład Kapi­tu­ły Nagro­dy wcho­dzą wybit­ni naukow­cy, inte­lek­tu­ali­ści i twór­cy, wywo­dzą­cy się głów­nie z takich ośrod­ków aka­de­mic­kich, jak: Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Uni­wer­sy­tet im. Kar­dy­na­ła St. Wyszyń­skie­go, Uni­wer­sy­tet Muzycz­ny im. F. Cho­pi­na oraz Aka­de­mia Sztuk Pięknych.

Halina Machulska wśród wychowanków
Hali­na Machul­ska wśród swo­ich wycho­wan­ków, War­sza­wa, Teatr Powszech­ny, 2012, fot. B. Maciejewska-Sobczak
Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Nagroda Imienia Witolda Hulewicza dla Haliny Machulskiej została wyłączona

Dwoje na huśtawce w grudniu po raz ostatni na Solcu

Zapra­sza­my gorą­co 11 i 12 grud­nia o godz. 19.00!

Zagra­my spek­takl Dwo­je na huś­taw­ce W. Gib­so­na po raz ostat­ni na Sol­cu w klu­bie 1500 m2, nie­zwy­kłym dla nas miej­scu, któ­re nie­ste­ty prze­sta­nie ist­nieć z koń­cem roku.

plakat_akcept_doZczytania

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Dwoje na huśtawce w grudniu po raz ostatni na Solcu została wyłączona