Archiwum miesięczne: lipiec 2014

O miłości, mężu, rodzicach opowiada Halina Machulska

W dzi­siej­szej Gaze­cie Sto­łecz­nej Anna Sza­wiel roz­ma­wia z Hali­ną Machul­ską:

Dla­cze­go zre­zy­gno­wa­ła z aktor­stwa i kto naj­moc­niej wpły­nął na jej życie — w książ­ce „Hali­na Machul­ska. Byłam wier­na sobie” zało­ży­ciel­ka słyn­ne­go Ogni­ska Teatral­ne­go opo­wia­da o swo­ich rodzi­cach, pierw­szej wiel­kiej miło­ści, poby­cie w wię­zie­niu i skom­pli­ko­wa­nym uczu­ciu do męża Jana Machulskiego.

Książ­kę Mał­go­rza­ty Zawad­ki wzbo­ga­ca­ją nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej zdję­cia i wspo­mnie­nia wycho­wan­ków ogni­ska, któ­rzy choć roz­sia­ni po świe­cie raz na jakiś czas spo­ty­ka­ją się, żeby wspól­nie odśpie­wać ogni­sko­wy hymn do słów Szymborskiej:

Bez tej miło­ści moż­na żyć,
mieć ser­ce suche jak orzeszek,
malut­ki los naparst­kiem pić
z dala od zgry­zot i pocieszeń (…).

Halina Machulska
Hali­na Machul­ska, Fot. A.Durka z archi­wum Teatru Ognisko
Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania O miłości, mężu, rodzicach opowiada Halina Machulska została wyłączona

Letnie Spotkania z Teatrem TO – zaczynamy!

TO dla dzieciSezon let­ni z Teatrem TO upły­nie pod zna­kiem spo­tkań teatral­nych dla naj­młod­szych. Na mini­spek­ta­kle, czy­tan­ki, baj­ki i warsz­ta­ty kukieł­ko­we zapra­sza­my nad Wisłę, do kawiar­ni Pla­żo­wa, w każ­dy czwar­tek i sobo­tę do koń­ca wakacji.

Roz­po­czy­na­my 27 lip­ca, a więc wyjąt­ko­wo w nie­dzie­lę, o 13.00. Cykl naszych spo­tkań otwo­rzą „Rol­ka i Kap­sel”, czy­li recy­klin­go­we warsz­ta­ty plastyczno-teatralne.

Nauczą one dzie­ci, jaka jest róż­ni­ca mię­dzy recy­klin­giem a upcy­klin­giem i na jak wie­le spo­so­bów rze­czy mogą zyskać nowe życie.

Rolka_i_Kapsel_-_WarsztatyAutor­ką kon­cep­cji i dra­ma­tur­gii cyklu „Spo­tka­nia z Rol­ką i Kap­slem” jest Aga­ta Życz­kow­ska z Fun­da­cji Roz­wo­ju Teatru NOWA FALA, absol­went­ka łódz­kiej PWSTiF. Mama Kari­ny, cio­cia Bastiana.

Zapo­wie­dzi kolej­nych spek­ta­kli – już nie­ba­wem na stro­nie wyda­rze­nia na FB.

Do zoba­cze­nia w Plażowej!

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Letnie Spotkania z Teatrem TO – zaczynamy! została wyłączona