Archiwum miesięczne: październik 2013

Ze względu na żałobę narodową, spektakl 3 listopada 2013 został odwołany.

Uwa­ga, uwa­ga! Ze wzglę­du na żało­bę naro­do­wą spek­takl 3 listo­pa­da 2013 został odwo­ła­ny. Zapra­sza­my na naj­bliż­sze przed­sta­wie­nia w ter­mi­nach: 2, 4 i 5 listo­pa­da, godz. 19.

Kategorie Aktualności | Możliwość komentowania Ze względu na żałobę narodową, spektakl 3 listopada 2013 został odwołany. została wyłączona

Niezgoda na BEZCZUŁOŚĆ, a PO drugie TO 1500 do rozgrzania!!!!!!!

1401361_1428018410751023_275214778_o

Akcja „1500 do roz­grza­nia” otwie­ra kolej­ny roz­dział kam­pa­nii „Nie­zgo­da na bez­czu­łość” pro­wa­dzo­nej przez Teatr Ogni­sko i wspie­ra­nej przez Fun­da­cję po DRUGIE. Celem kam­pa­nii jest zwró­ce­nie uwa­gi na umie­jęt­ność mówie­nia o uczu­ciach, dobrą i szcze­rą komu­ni­ka­cję, budo­wa­nie rela­cji z ludź­mi opar­tych na zro­zu­mie­niu i wza­jem­nym szacunku.

Dia­log (kam­pa­nia spo­łecz­na) ruszy­ła w czerw­cu tego roku i otwo­rzy­ła ją sztu­ka „Dwo­je na huś­taw­ce”, któ­rą cały czas moż­na oglą­dać w war­szaw­skim klu­bie 1500 m². Każ­da sztu­ka zakoń­czo­na jest roz­mo­wą z widza­mi – o tym co ich poru­szy­ło, o boha­te­rach prze­sta­wie­nia, ale rów­nież o nich samych. Rów­nież o bezczułości.

W spek­ta­klach i dys­ku­sjach wzię­li udział wycho­wan­ko­wie pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych. Dla wie­lu z nich „Dwo­je na huś­taw­ce” jest pierw­szym spo­tka­niem z teatrem. Pierw­szym, ale nie ostatnim!

6 grud­nia w tej samej sce­ne­rii (1500 m²) – kolej­na odsło­na kam­pa­nii „Nie­zgo­da na bez­czu­łość”. Teatr Ogni­sko i Fun­da­cja po DRUGIE przy­go­to­wu­ją wyda­rze­nie Miko­łaj­ko­we, któ­re połą­czy teatr, pra­cę, uśmiech i oczy­wi­ście to, co w tym dniu nie­zwy­kle waż­ne – prezenty.

Do War­sza­wy przy­je­dzie mło­dzież z pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych z całej Pol­ski i weź­mie udział w warsz­ta­tach teatral­nych pro­wa­dzo­nych przez absol­wen­tów i przy­ja­ciół Ogni­ska Teatral­ne­go. Na warsz­ta­tach wycho­wan­ko­wie przy­go­tu­ją krót­kie dzia­ła­nia sce­nicz­ne, któ­rych efekt będzie moż­na zoba­czyć już tego same­go dnia.

W wyda­rze­niu weź­mie rów­nież udział Hali­na Machul­ska, któ­ra popro­wa­dzi zaję­cia dla wycho­waw­ców pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych – opo­wie o swo­ich meto­dach pra­cy z mło­dzie­żą i  o tym jak ona znaj­du­je  dro­gę do odkry­wa­nia potencjałów.

6 grud­nia w tej samej sce­ne­rii (1500 m²) – kolej­na odsło­na kam­pa­nii „Nie­zgo­da na bez­czu­łość”. Teatr Ogni­sko i Fun­da­cja po DRUGIE przy­go­to­wu­ją wyda­rze­nie Miko­łaj­ko­we, któ­re połą­czy teatr, pra­cę, uśmiech i oczy­wi­ście to, co w tym dniu nie­zwy­kle waż­ne – prezenty.

Do War­sza­wy przy­je­dzie mło­dzież z pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych z całej Pol­ski i weź­mie udział w warsz­ta­tach teatral­nych pro­wa­dzo­nych przez absol­wen­tów i przy­ja­ciół Ogni­ska Teatral­ne­go. Na warsz­ta­tach wycho­wan­ko­wie przy­go­tu­ją krót­kie dzia­ła­nia sce­nicz­ne, któ­rych efekt będzie moż­na zoba­czyć już tego same­go dnia.

W wyda­rze­niu weź­mie rów­nież udział Hali­na Machul­ska, któ­ra popro­wa­dzi zaję­cia dla wycho­waw­ców pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych – opo­wie o swo­ich meto­dach pra­cy z mło­dzie­żą i  o tym jak ona znaj­du­je  dro­gę do odkry­wa­nia potencjałów.

Agniesz­ka Sikora

Kategorie Aktualności | Możliwość komentowania Niezgoda na BEZCZUŁOŚĆ, a PO drugie TO 1500 do rozgrzania!!!!!!! została wyłączona