Archiwum miesięczne: listopad 2012

Pieniądze zostały przekazane Magdzie

Dro­dzy!

W obec­no­ści Agniesz­ki Dur­ki, Mai Jaszew­skiej, Aga­ty Wie­czyń­skiej, Doro­ty Ryn­kie­wicz-Sza­fur­skiej (nota­riusz), Pio­tra Kaniew­skie­go, Micha­ła Macie­jew­skie­go i Paw­ła Rybał­tow­skie­go, zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa daro­wi­zny. W imie­niu Mag­dy wystą­pi­ła jej mama, pani Anna Bachniuk.

15 listo­pa­da kwo­ta 16.179,00 PLN zna­la­zła się na rachun­ku ban­ko­wym Magdy.

Powyż­sza kwo­ta to efekt sprze­da­ży znacz­ków oko­licz­no­ścio­wych (6.179,00 PLN) oraz ofiar­no­ści spon­so­ra (10.000,00 PLN).

W imie­niu Mag­dy i jej mamy ser­decz­nie Wam wszyst­kim dziękujemy!

Kategorie Fundacja TO Ognisko | Zostaw komentarz

Lista darczyńców — aktualizacja

znaczek okolicznościowy, projekt - Magdalena ŁazickaPod­czas sobot­nie­go spo­tka­nia w Teatrze Powszech­nym sprze­da­wa­ne były oko­licz­no­ścio­we znacz­ki Fun­da­cji TO Ogni­sko, zapro­jek­to­wa­ne przez Mag­dę Łazic­ką. Dochód ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na cele sta­tu­to­we Fun­da­cji. Pierw­szym celem jest pomoc finan­so­wa dla Mag­dy Bach­niuk — cór­ki Zbyszka.

Niniej­szym publi­ku­je­my listę dowo­dów wpła­ty (wię­cej…)

Kategorie Fundacja TO Ognisko | Możliwość komentowania Lista darczyńców — aktualizacja została wyłączona