Archiwum kategorii: Teatr Ognisko

Teatr Fort(e) na wystawie Plany na Przyszłość

20 maja pla­ny przy­szłej sie­dzi­by Teatru Ogni­sko poka­że­my świa­tu w Biblio­te­ce Uni­wer­sy­tec­kiej w Warszawie!

Będą sta­no­wi­ły część jubi­le­uszo­wej — 20. wysta­wy Pla­ny na Przy­szłość, czy­li Archi­tek­tu­ra War­sza­wy w projektach.

projekt03
Teatr Fort(e), pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny: Kata­rzy­na Gła­żew­ska, plus3architekci

„Mogę wziąć każ­dą pustą prze­strzeń i nazwać ją nagą sceną.
Czło­wiek idzie przez tę prze­strzeń, pod­czas, gdy ktoś inny na nie­go patrzy – to wszyst­ko, cze­go potrze­ba do akcji w teatrze.”
Peter Bro­ok, The Emp­ty Spa­ce, NY 1968

Tak wła­śnie rozu­mie­my sztu­kę — i wie­rzy­my w jej spraw­czą moc. Pro­jek­tem nasze­go teatru chce­my odmie­nić ponu­ry genius loci war­szaw­skiej Cytadeli.
Nowa sce­na teatral­na powsta­nie w nisz­cze­ją­cej od wie­lu lat Dzia­ło­bit­ni.

foto01

Mimo okrut­nej histo­rii miej­sce to ma swo­ją fascy­nu­ją­cą prze­strzen­ną logi­kę, dys­cy­pli­nę,  mrocz­ną duszę kry­ją­cą się cegla­nych murach.

Pro­jekt Teatru Fort(e) — na prze­kór mrocz­nej spu­ściź­nie  — nie jest sub­tel­ną, „zni­ka­ją­cą” prze­bu­do­wą zabyt­ku. To odważ­na, sil­na, domi­nu­ją­ca for­ma, któ­ra odmie­ni natu­rę tego miejsca.

projekt04
Teatr Fort(e), pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny: Kata­rzy­na Gła­żew­ska, plus3architekci

Teatr Fort(e) to pro­jekt inter­dy­scy­pli­nar­ny. Zakła­da nie tyl­ko stwo­rze­nie prze­strzeń do dzia­łań zwią­za­nych z edu­ka­cją przez sztu­kę, ale tak­że rewi­ta­li­za­cję zabyt­ko­we­go obiek­tu z wyko­rzy­sta­niem OZE i inno­wa­cyj­nych mate­ria­łów. Będzie to więc praw­dzi­wie inno­wa­cyj­ne przed­się­wzię­cie orga­ni­za­cyj­ne w obsza­rze kul­tu­ry i edukacji.

Pla­ny na Przyszłość
War­sza­wa w projektach

20 maja — 16 czerw­ca 2015 r.

Biblio­te­ka Uniwersytecka
ul. Dobra 56/66 Warszawa

Orga­ni­za­tor:
Cen­trum ŁOWICKA – Dom Kul­tu­ry na Mokotowie

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Teatr Fort(e) na wystawie Plany na Przyszłość została wyłączona

AGA POU Remiks: teatr — moda — literatura

W imie­niu wła­snym i Agi Pou  gorą­co zapra­sza­my Ludzi Świa­ta Mody i Ludzi Teatru już 9 grud­nia o godz. 19.00 do Klu­bu 1500 m² do wyna­ję­cia na

Wyda­rze­nie towarzyskie

AGA POU Remiks: teatr — moda — literatura

baner_FB

 

W każ­dej ze swych kolek­cji Aga Pou szu­ka ory­gi­nal­nych modo­wych roz­wią­zań, nie­oczy­wi­stych zesta­wień mate­ria­łów, a przy tym zawsze sta­ra się odkryć modę w jej kul­tu­ro­wym kontekście.

Tym razem, oczy­wi­ście za spra­wą naszej wspól­nej prze­szło­ści teatral­nej, Aga Pou będzie odkry­wać modę w teatrze, albo może odwrotnie?

Doro­ta Kraw­czak — współ­po­my­sło­daw­czy­ni wyda­rze­nia twier­dzi, że „…to będzie duża nie­spo­dzian­ka – jak bowiem odczy­tać w modzie tekst Prze­kła­dań­ca Sta­ni­sła­wa Lema? Czy zoba­czy­my inspi­ra­cję sty­li­sty­ką fil­mu Andrze­ja Waj­dy, czy­li lata­mi 70.? A może futu­ry­stycz­ne moty­wy rodem z Kon­gre­su futu­ro­lo­gicz­ne­go?”

Na pew­no – zgod­nie z tytu­łem – może­my się spo­dzie­wać połą­czeń róż­nych fak­tur, odmien­nych sty­lów, zaba­wy for­mą i kon­wen­cją, zde­rze­niem kla­sy­ki z nowo­cze­sno­ścią, ele­gan­cji z codziennością.

Czy Aga Pou wypro­wa­dzi modę z kon­wen­cjo­nal­nych ram fashion show w zupeł­nie nowe przestrzenie?

REMIKS AGA POU logo_white

Opie­kun arty­stycz­ny wyda­rze­nia — Agniesz­ka Kruk — zapro­po­no­wa­ła, aby pokaz mody wpi­sać w spek­takl teatru impro­wi­zo­wa­ne­go AB OVO, dla któ­re­go kolek­cje Agi Pou będą punk­tem wyj­ścia i inspi­ra­cją do nowe­go odczy­ta­nia twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema.

Jak widać, idea modo­wo-teatral­ne­go Prze­kła­dań­ca powsta­ła we współ­pra­cy pro­jek­tant­ki z twór­ca­mi Teatru Ognisko.

Nasze wyda­rze­nie towa­rzy­skie ma roz­po­cząć remik­so­wy cykl Pod­szy­ci, inspi­ro­wa­ny kul­tu­ro­wym kon­tek­stem mody, sty­li­za­cji i designu.

Bile­ty:2014_logo_mini

Gorą­co zapraszamy!

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania AGA POU Remiks: teatr — moda — literatura została wyłączona

Nagroda Imienia Witolda Hulewicza dla Haliny Machulskiej

Nagro­da im. Witol­da Hulewicza
dla Hali­ny Machulskiej

W śro­dę 26 listo­pa­da 2014 r. o godz. 17.00 w Domu Lite­ra­tu­ry w War­sza­wie przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 87/89 odbę­dzie się finał XIX Edy­cji Nagro­dy im. Witol­da Hule­wi­cza, przy­zna­wa­nej przez Zarząd War­szaw­ski Związ­ku Lite­ra­tów Polskich.

Miło nam poin­for­mo­wać, że lau­re­at­ką tego­rocz­nej nagro­dy została

Hali­na Machul­ska —  aktor­ka, reży­ser i pedagog,

twór­czy­ni dzia­ła­ją­ce­go od lat Ogni­ska Teatralnego.

To nie­zwy­kle pre­sti­żo­wa nagro­da w świe­cie kul­tu­ry pol­skiej. Przy­zna­wa­na jest w kil­ku kate­go­riach, mię­dzy inny­mi w obsza­rze poezji, pro­zy, lek­sy­ko­gra­fii, sztuk pięk­nych, upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry, muze­al­nic­twa, dzia­łal­no­ści wycho­waw­czej, medial­nej i wydaw­ni­czej. W skład Kapi­tu­ły Nagro­dy wcho­dzą wybit­ni naukow­cy, inte­lek­tu­ali­ści i twór­cy, wywo­dzą­cy się głów­nie z takich ośrod­ków aka­de­mic­kich, jak: Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Uni­wer­sy­tet im. Kar­dy­na­ła St. Wyszyń­skie­go, Uni­wer­sy­tet Muzycz­ny im. F. Cho­pi­na oraz Aka­de­mia Sztuk Pięknych.

Halina Machulska wśród wychowanków
Hali­na Machul­ska wśród swo­ich wycho­wan­ków, War­sza­wa, Teatr Powszech­ny, 2012, fot. B. Maciejewska-Sobczak
Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Nagroda Imienia Witolda Hulewicza dla Haliny Machulskiej została wyłączona

Dwoje na huśtawce w grudniu po raz ostatni na Solcu

Zapra­sza­my gorą­co 11 i 12 grud­nia o godz. 19.00!

Zagra­my spek­takl Dwo­je na huś­taw­ce W. Gib­so­na po raz ostat­ni na Sol­cu w klu­bie 1500 m2, nie­zwy­kłym dla nas miej­scu, któ­re nie­ste­ty prze­sta­nie ist­nieć z koń­cem roku.

plakat_akcept_doZczytania

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Dwoje na huśtawce w grudniu po raz ostatni na Solcu została wyłączona

Sztuka w wydaniu IT — to4art

to4art - logo

Pro­jekt  „Sztu­ka w wyda­niu IT – nowe media jako narzę­dzie pozna­wa­nia i two­rze­nia sztu­ki” jest skie­ro­wa­ny do mło­dzie­ży wyklu­czo­nej, któ­ra prze­by­wa w mło­dzie­żo­wych ośrod­kach wycho­waw­czych i mło­dzie­żo­wych ośrod­kach socjo­te­ra­pii w całej Polsce.

Do pierw­sze­go eta­pu pro­jek­tu zosta­li zapro­sze­ni mło­dzi ludzie w wie­ku 13–18 lat z pla­có­wek w War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Zie­lon­ce, Józe­fo­wie i Róża­nym­sto­ku. Pod­czas cyklu warsz­ta­tów mają szan­sę zapo­znać się z róż­ny­mi for­ma­mi arty­stycz­ne­go prze­ka­zu. Warsz­ta­ty pro­wa­dzą peda­go­dzy i arty­ści zwią­za­ni z róż­ny­mi dzie­dzi­na­mi sztu­ki: teatrem, muzy­ką, performance’em, tań­cem, sztu­ką wideo, foto i art.

Dopeł­nie­niem tego pro­gra­mu będą warsz­ta­ty inter­ne­to­we NOWE MEDIA: „Moja twór­czość w inter­ne­cie”, któ­re wpro­wa­dza­ją w świat two­rze­nia wła­snych stron inter­ne­to­wych i blo­gów. Gru­py bio­rą rów­nież udział w aktyw­nym two­rze­niu plat­for­my inter­ne­to­wej to4art, któ­ra zawie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce zain­te­re­so­wań arty­stycz­nych i prze­ja­wów wła­snej dzia­łal­no­ści twórczej.

W pro­jek­cie tym Inter­net i nowe media są narzę­dzia­mi wspie­ra­ją­cy­mi, słu­żą­cy­mi zdo­by­wa­niu wie­dzy i roz­bu­dza­ją­cy­mi potrze­bę obco­wa­nia z kulturą.

Warsz­ta­ty dofi­nan­so­wa­ne z dota­cji Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go wystar­to­wa­ły w 2014.

Fina­łem pro­jek­tu jest Ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja kadry peda­go­gicz­nej ośrod­ków reso­cja­li­za­cyj­nych „NOWE MEDIA – NOWE WYZWANIA”, któ­ra odbę­dzie się w War­sza­wie w grud­niu 2014 r.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia pro­fi­lu pro­jek­tu na por­ta­lu Facebook.

Part­ne­rem pro­jek­tu jest Fun­da­cja Roz­wo­ju Teatru ‘NOWA FALA’ [frt:nf].

Fun­da­cja powsta­ła z ini­cja­ty­wy aktor­ki i pro­du­cent­ki Aga­ty Życz­kow­skiej w 2009 r. Fun­da­cja ma na celu wspie­ra­nie i inte­gra­cję arty­stów zwią­za­nych z teatrem i kul­tu­rą: reży­se­rów, akto­rów, tan­ce­rzy, dra­ma­tur­gów, sce­no­pi­sa­rzy, sce­no­gra­fów, muzy­ków, foto­gra­fi­ków, arty­stów wideo, fil­mow­ców. Jed­nym z celów jest tak­że dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na. Zale­ży nam na wyrów­ny­wa­niu szans dzie­ci i mło­dzie­ży (rów­nież wyklu­czo­nej i nie­peł­no­spraw­nej) w roz­wo­ju arty­stycz­nym i kul­tu­ral­nym wła­śnie poprzez teatr. Wizją Fun­da­cji jest świat, w któ­rym kul­tu­ra wzmac­nia mię­dzy­po­ko­le­nio­we wię­zi spo­łecz­ne wokół  tra­dy­cji zwią­za­nej ze sztu­ką teatru i dia­lo­gu z tą tra­dy­cją. Fun­da­cja Roz­wo­ju Teatru ‘NOWA FALA’ reali­zu­je swo­je cele m.in. poprzez orga­ni­zo­wa­nie pro­jek­tów teatral­nych z uwzględ­nie­niem dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej skie­ro­wa­nej do dzie­ci i młodzieży.

WARSZTATY popro­wa­dzą:

 1. Michał Macie­jew­ski – warsz­ta­ty internetowe
 2. Dawid Żakow­ski – warsz­ta­ty teatru fizycznego
 3. Jakub Palusz­kie­wicz – warsz­ta­ty audio/wideo (doku­ment)
 4. Tho­mas Harzem (Niem­cy) – warsz­ta­ty performance
 5. Jan Zim­mer­mann (Niem­cy) – warsz­ta­ty muzycz­ny performance
 6. Paweł Pasz­ta – warsz­ta­ty dramy
 7. Vent­zi­slav Pirian­kov (Buł­ga­ria) – warsz­ta­ty malarskie
 8. Mag­da­le­na Przy­bysz – warsz­ta­ty tań­ca współczesnego
 9. Adam Łoniew­ski – warsz­ta­ty teatralno-filmowe
 10. Aga­Br­wi – warsz­ta­ty sitodruk
 11. Jubi­lo: Die­go Pileg­gi (Wło­chy) – warsz­ta­ty teatralne
 12. Jubi­lo: Agniesz­ka Bre­sler – warsz­ta­ty teatralne
 13. Jubi­lo: Piotr Antek Kur­ja­ta – warsz­ta­ty muzyczne
 14. Jubi­lo: Joshua Doerk­sen (Kana­da) – warsz­ta­ty muzyczne
 15. Mar­ta Ankiersz­tejn – warsz­ta­ty fotograficzne
 16. Aga­ta Życz­kow­ska – warsz­ta­ty teatral­ne i plastyczno-recyklingowe
Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Sztuka w wydaniu IT — to4art została wyłączona

Dwoje na huśtawce — wznawiamy w październiku

W paź­dzier­ni­ku wzna­wia­my  Dwo­je na huś­tawce. Kalen­da­rium do koń­ca 2014 roku przed­sta­wia się następująco:

 • paź­dzier­nik — 23, 24, 25
 • listo­pad — 20, 21, 22
 • gru­dzień — 11, 12

Gra­my, już tyl­ko do koń­ca roku, w miej­scu, któ­re nie­ste­ty prze­sta­nie ist­nieć — w klu­bie 1500 m2 (ul. Solec 18) o godz. 19.00.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Dwoje na huśtawce — wznawiamy w październiku została wyłączona

Teatralny Eco Remix

Prze­ni­ka­nie się róż­nych dzie­dzin życia, mie­sza­nie róż­nych dzie­dzin sztu­ki, zacie­ra­nie gra­nic mię­dzy nimi, się­ga­nie do cyta­tów z kla­sycz­nych dzieł i nada­wa­nie im nowych zna­czeń, rze­czy użyt­ku codzien­ne­go w cał­ko­wi­cie nowym życiu… Współ­cze­sna kul­tu­ra jest kul­tu­rą remiksu.

Do niej wła­śnie nawią­zu­je­my w nowym pro­jek­cie Teatru TO. Two­rzy­my spek­takl umiej­sco­wio­ny pomię­dzy teatrem niszo­wym, adre­so­wa­nym do wysu­bli­mo­wa­nej publicz­no­ści, a popu­lar­ną teatral­ną roz­ryw­ką, zacie­ra­ją­cy gra­ni­ce pomię­dzy widzem i akto­rem, gra­ny w otwar­tej przestrzeni.
Będzie to spek­takl, któ­ry w pro­sty, natu­ral­ny spo­sób poru­szy istot­ne tema­ty, łącząc w spój­ną całość teatr, modę i ekologię.

Punk­tem wyj­ścia dla pro­jek­tu jest kolek­cja mody „Eco kon­tra­sty”, któ­rą stwo­rzy­ła Aga Pou. Artyst­ka zain­spi­ro­wa­ła nas do zada­nia sobie pytań o roz­dar­cie współ­cze­sne­go czło­wie­ka pomię­dzy dwo­ma skraj­ny­mi pra­gnie­nia­mi — cią­głą pogo­nią za nowy­mi tech­no­lo­gia­mi a uciecz­ką od cywi­li­za­cji i powro­tem do natu­ry.  Jaka jest rola czło­wie­ka w dzi­siej­szej rze­czy­wi­sto­ści? Gdzie jest jego miej­sce?  Jak je odnaj­du­je? Czy jego dzia­ła­nia w budo­wa­niu wła­sne­go świa­ta nie szko­dzą innym? Czy potra­fi wziąć na sie­bie odpo­wie­dzial­ność za świat, któ­ry go ota­cza — ludzi, zwie­rzę­ta, przy­ro­dę? Jak tech­no­lo­gia zmie­nia natu­rę komu­ni­ka­cji ludzi mię­dzy sobą?

Inspi­ra­cją lite­rac­ką spek­ta­klu są tek­sty Sta­ni­sła­wa Lema.

Przed­się­wzię­cie jest kon­ty­nu­acją zapo­cząt­ko­wa­nej w ubie­głym roku kam­pa­nii Teatru TO „Nie­zgo­da na BEZCZUŁOŚĆ”.

Pre­mie­ra w grudniu.

Teatralny Eco Remix - wstępna wizualizacja, autor Aga Pou
Teatral­ny Eco Remix — wstęp­na wizu­ali­za­cja, autor Aga Pou
Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Teatralny Eco Remix została wyłączona

O miłości, mężu, rodzicach opowiada Halina Machulska

W dzi­siej­szej Gaze­cie Sto­łecz­nej Anna Sza­wiel roz­ma­wia z Hali­ną Machul­ską:

Dla­cze­go zre­zy­gno­wa­ła z aktor­stwa i kto naj­moc­niej wpły­nął na jej życie — w książ­ce „Hali­na Machul­ska. Byłam wier­na sobie” zało­ży­ciel­ka słyn­ne­go Ogni­ska Teatral­ne­go opo­wia­da o swo­ich rodzi­cach, pierw­szej wiel­kiej miło­ści, poby­cie w wię­zie­niu i skom­pli­ko­wa­nym uczu­ciu do męża Jana Machulskiego.

Książ­kę Mał­go­rza­ty Zawad­ki wzbo­ga­ca­ją nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej zdję­cia i wspo­mnie­nia wycho­wan­ków ogni­ska, któ­rzy choć roz­sia­ni po świe­cie raz na jakiś czas spo­ty­ka­ją się, żeby wspól­nie odśpie­wać ogni­sko­wy hymn do słów Szymborskiej:

Bez tej miło­ści moż­na żyć,
mieć ser­ce suche jak orzeszek,
malut­ki los naparst­kiem pić
z dala od zgry­zot i pocieszeń (…).

Halina Machulska
Hali­na Machul­ska, Fot. A.Durka z archi­wum Teatru Ognisko
Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania O miłości, mężu, rodzicach opowiada Halina Machulska została wyłączona

Letnie Spotkania z Teatrem TO – zaczynamy!

TO dla dzieciSezon let­ni z Teatrem TO upły­nie pod zna­kiem spo­tkań teatral­nych dla naj­młod­szych. Na mini­spek­ta­kle, czy­tan­ki, baj­ki i warsz­ta­ty kukieł­ko­we zapra­sza­my nad Wisłę, do kawiar­ni Pla­żo­wa, w każ­dy czwar­tek i sobo­tę do koń­ca wakacji.

Roz­po­czy­na­my 27 lip­ca, a więc wyjąt­ko­wo w nie­dzie­lę, o 13.00. Cykl naszych spo­tkań otwo­rzą „Rol­ka i Kap­sel”, czy­li recy­klin­go­we warsz­ta­ty plastyczno-teatralne.

Nauczą one dzie­ci, jaka jest róż­ni­ca mię­dzy recy­klin­giem a upcy­klin­giem i na jak wie­le spo­so­bów rze­czy mogą zyskać nowe życie.

Rolka_i_Kapsel_-_WarsztatyAutor­ką kon­cep­cji i dra­ma­tur­gii cyklu „Spo­tka­nia z Rol­ką i Kap­slem” jest Aga­ta Życz­kow­ska z Fun­da­cji Roz­wo­ju Teatru NOWA FALA, absol­went­ka łódz­kiej PWSTiF. Mama Kari­ny, cio­cia Bastiana.

Zapo­wie­dzi kolej­nych spek­ta­kli – już nie­ba­wem na stro­nie wyda­rze­nia na FB.

Do zoba­cze­nia w Plażowej!

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Letnie Spotkania z Teatrem TO – zaczynamy! została wyłączona

„Byłam wierna sobie” — już jest!

Okładka Byłam wierna sobiePre­mie­ra książ­ki za nami. Jeśli ktoś jej jesz­cze nie ma, to może ją teraz  kupić przed spek­ta­kla­mi „Dwo­je na huś­taw­ce” — 10, 11 i 12 czerw­ca 2014 roku w Klu­bie 1500 m², ul. Solec 18 w War­sza­wie. Zapraszamy!

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania „Byłam wierna sobie” — już jest! została wyłączona

Edukacja przez sztukę — konferencja warsztatowa

Fun­da­cja po DRUGIE i Teatr Ogni­sko orga­ni­zu­ją kon­fe­ren­cję warsz­ta­to­wą dla prak­ty­ków z całej Pol­ski, któ­rej celem jest zapo­zna­nie się z róż­ny­mi for­ma­mi pra­cy z zakre­su edu­ka­cji przez sztukę.

Edu­ka­cja przez sztu­kę, któ­rej poświę­co­na będzie kon­fe­ren­cja, opie­ra się na ponad pół­wiecz­nym doświad­cze­niu wybit­ne­go peda­go­ga, Hali­ny Machul­skiej. Przez dłu­gie lata swo­jej dzia­łal­no­ści szko­li­ła dzie­ci i mło­dzież, ale rów­nież wycho­waw­ców. Jej pra­ca opie­ra się głów­nie na meto­dzie dra­my, któ­rą jako jed­na z pierw­szych wpro­wa­dza­ła do Pol­ski. Hali­na Machul­ska wykształ­ci­ła rów­nież rze­szę instruk­to­rów – pra­cu­ją­cych z mło­dzie­żą i dla młodzieży.

Od począt­ku gru­pie tej przy­świe­ca­ła idea kształ­to­wa­nia pra­wi­dło­wych postaw spo­łecz­nych i szli­fo­wa­nia cha­rak­te­rów. Pra­ca pro­wa­dzo­na w opar­ciu o peda­go­gi­kę Machul­skiej ma za zadanie:

 • pobu­dzać do twór­cze­go uczest­nic­twa w reali­za­cji zadań,
 • wyra­biać posta­wy akcep­ta­cji dla pozy­tyw­nych zacho­wań spo­łecz­nych (tole­ran­cji, bez­in­te­re­sow­no­ści, uczyn­no­ści, sumien­no­ści i odpowiedzialności),
 • kształ­cić poczu­cie estetyki,
 • kształ­to­wać umie­jęt­ność odwo­ły­wa­nia się do oso­bi­stych doświad­czeń i ich przetwarzania,
 • kształ­to­wać umie­jęt­ność sta­wia­nia pro­ble­mów i twór­cze­go ich rozwiązywania.

W grud­niu 2013 roku Fun­da­cja po DRUGIE i Teatr Ogni­sko prze­pro­wa­dzi­ły warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży z pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych w całej Pol­sce opie­ra­ją­ce się o wypra­co­wa­ne przez Hali­nę Machul­ską meto­dy – wyda­rze­nie 1500 m do roz­grza­nia.

Wyda­rze­nie mia­ło cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wy, zatem skon­cen­tro­wa­ne było na osią­gnię­ciu nie­wiel­kie­go (ale waż­ne­go efek­tu) roz­bu­dze­nia chę­ci uczest­ni­ków – wycho­wan­ków pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych – do podej­mo­wa­nia podob­nych wyzwań i budo­wa­nia umie­jęt­no­ści pra­wi­dło­wej inte­gra­cji rówie­śni­czej ( w dzia­ła­niu bra­li udział wycho­wan­ki i wycho­wan­ko­wie z całej Pol­ski). Dzia­ła­nia zapro­po­no­wa­ne przez instruk­to­rów, wpro­wa­dzo­ne do codzien­nej prak­ty­ki może prze­ło­żyć się na osią­gnię­cie rezul­ta­tów, któ­re zakła­da idea Machulskiej.

Kon­fe­ren­cja warsz­ta­to­wa odbę­dzie się w dniach 5–7 mar­ca 2014 w Jadwisinie.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o przed­się­wzię­ciu w załącz­ni­ku: PROGRAM KONFERENCJI — do pobrania.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Edukacja przez sztukę — konferencja warsztatowa została wyłączona

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Ognisko

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go przy­znał dota­cję dla Teatru Ogni­sko na pro­jekt pt. Sztu­ka w wyda­niu IT — nowe media jako narzę­dzie pozna­wa­nia i two­rze­nia sztu­ki.

Teatr Ogni­sko w part­ner­stwie z Fun­da­cją po DRUGIE zre­ali­zu­je zada­nie skie­ro­wa­ne do mło­dzie­ży z pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych (zakła­dy popraw­cze, mło­dzie­żo­we ośrod­ki wycho­waw­cze), któ­re pole­gać będzie na edu­ka­cji medial­nej roz­wi­ja­ją­cej kom­pe­ten­cje infor­ma­cyj­ne skon­cen­tro­wa­nej tema­tycz­nie na pozna­wa­niu, komen­to­wa­niu, prze­twa­rza­niu oraz two­rze­niu prze­ka­zów zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi twórczymi.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Ognisko została wyłączona

Dwoje na huśtawce — spektakle w 2014 r.

Wzna­wia­my w mar­cu Dwo­je na huś­taw­ce. Kalen­da­rium przed­sta­wia się następująco:

 • marzec — 27, 28, 29
 • kwie­cień — 10, 11, 12
 • maj — 20, 21, 22
 • czer­wiec — 10, 11, 12

Gra­my, jak dotych­czas, w klu­bie 1500 m2 (ul. Solec 18) o godz. 19.00.

 

Bile­ty są do naby­cia poprzez:
kupbilecik.pl bilety24.pl

Ser­decz­nie zapraszamy!

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Dwoje na huśtawce — spektakle w 2014 r. została wyłączona

To 1500 metrów do rozgrzania

Rela­cja z wyda­rze­nia Miko­ła­jo­we­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję po DRUGIE i Teatr Ogni­sko. W dzia­ła­niach wzię­li udział wycho­wan­ko­wie pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych z całej Pol­ski. Mie­li moż­li­wość pra­co­wać w opar­ciu o meto­dę edu­ka­cji przez sztu­kę wypra­co­wa­ną przez Hali­nę Machulską.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania To 1500 metrów do rozgrzania została wyłączona

Wieczór z mitami…

… i autor­ką Mają Jaszew­ską to kolej­na odsło­na naszej kam­pa­nii Nie­zgo­da na BEZCZUŁOŚĆ.

pmg

Mamy zaszczyt i przy­jem­ność zapro­sić na wie­czór autor­ski naszej Kole­żan­ki Mai Jaszew­skiej — dzien­ni­kar­ki i autor­ki nowej książ­ki pt. „Psy­cho­lo­gia mitów grec­kich”, a ponad­to peda­go­ga i ani­ma­tor­ki kul­tu­ry. Książ­ka jest zapi­sem roz­mów z Zeno­nem Wal­de­ma­rem Dud­kiem — psy­cho­lo­giem kultury.

Zapra­sza­my gorą­co wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych! Liczy­my na udział przy­ja­ciół i gości, w krę­gu któ­rych poroz­ma­wia­my o tym, czy tra­dy­cja grec­ka może być trak­to­wa­na jako źró­dło zro­zu­mie­nia duszy współ­cze­sne­go Euro­pej­czy­ka, żyją­ce­go w epo­ce tech­ni­ki, wymia­ny kul­tu­ro­wej i świa­to­po­glą­do­wej oraz kon­fron­ta­cji z cywi­li­za­cją glo­bal­ne­go świa­ta. Spró­bu­je­my też spraw­dzić, czy antycz­ni ludzie i bogo­wie byli, tak jak my, nara­że­ni na cho­ro­bę bezczułości.

Wie­czór odbę­dzie się 5 grud­nia 2013 r. o godz. 17.00 w klu­bie 1500 m², ul. Solec 18.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą przy­ja­cie­le Mai: Mał­go­rza­ta Zawad­ka i Michał Maciejewski.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Wieczór z mitami… została wyłączona

Rozmowa o bezczułości w listopadowym „Sensie”

„Kil­ka mie­się­cy temu Teatr Ogni­sko roz­po­czął kam­pa­nię spo­łecz­ną „Nie­zgo­da na BEZCZUŁOŚĆ”, zachę­ca­ją­cą do roz­mo­wy o samot­no­ści i potrze­bie miło­ści we współ­cze­snym świe­cie. Podej­mij­my więc to wyzwa­nie i spró­buj­my powie­dzieć, czym jest czu­łość.” — z psy­cho­log Kata­rzy­ną Grę­bec­ką-Roma­now­ską roz­ma­wia Maja Jaszewska.

sensgr01sensgr02sensgr03

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Zostaw komentarz

Bezczułość

Dwoje na huśtawce - Magdalena Górska, Michał Maciejewski, foto - Paweł Rybałtowski
Dwo­je na huś­taw­ce — Mag­da­le­na Gór­ska, Michał Macie­jew­ski
foto — Paweł Rybałtowski

Bez­czu­łość to nazwa kam­pa­nii spo­łecz­nej łączą­cej dzia­ła­nia naszych ogni­sko­wych ludzi (choć nie tyl­ko) z róż­nych obsza­rów życia: arty­stów, psy­cho­lo­gów, dzien­ni­ka­rzy, mana­ge­rów, nauczy­cie­li. Chce­my roz­po­cząć dys­ku­sję o isto­cie rela­cji mię­dzy­ludz­kich, o samot­no­ści, o poszu­ki­wa­niu miło­ści, bli­sko­ści, o alie­na­cji czło­wie­ka we współ­cze­snym świe­cie, pogma­twa­niu naj­prost­szych ludz­kich potrzeb w wir­tu­al­nej prze­strze­ni sub­sty­tu­tów. Chce­my poroz­ma­wiać o tym, jak waż­na jest w naszym życiu czu­łość — od pierw­sze­go przy­tu­le­nia, aż do bli­sko­ści w ostat­niej chwi­li życia.

Dzia­ła­nia arty­stycz­ne będą pre­tek­stem i zapro­sze­niem do rozmowy.

Roz­po­czy­na­my insce­ni­za­cją sztu­ki Wil­lia­ma Gib­so­na „Dwo­je na huś­taw­ce”. Głów­ne tema­ty, wokół któ­rych spla­ta­ją się losy dwój­ki boha­te­rów, to poczu­cie osa­mot­nie­nia, tęsk­no­ta do bli­sko­ści i poszu­ki­wa­nie har­mo­nii w rela­cji z dru­gim człowiekiem.

Pro­ble­my, pyta­nia i dyle­ma­ty, któ­re wyła­nia­ją się z tego dra­ma­tu są istot­ne w dzi­siej­szym świe­cie i na roz­ma­ite spo­so­by doty­ka­ją wszyst­kich ludzi. W poszu­ki­wa­niu wła­ści­wej dro­gi każ­dy z nas znaj­du­je roz­wią­za­nia i podej­mu­je wła­sne decy­zje. Dla­te­go chce­my zapre­zen­to­wać „Dwo­je na huś­taw­ce” w kil­ku odsło­nach. Ten sam tekst zosta­nie zin­ter­pre­to­wa­ny i zain­sce­ni­zo­wa­ny przez róż­nych reży­se­rów i zagra­ny przez róż­nych akto­rów. Mamy nadzie­ję, że zaowo­cu­je to szer­szym spoj­rze­niem widzów na pro­ble­my poru­sza­ne w sztu­ce i spro­wo­ku­je do dyskusji.

W kam­pa­nii spo­łecz­nej Bez­czu­łość chce­my nie tyl­ko sta­wiać pyta­nia poprzez język sztu­ki, ale rów­nież szu­kać odpo­wie­dzi w dys­ku­sjach z widza­mi po spek­ta­klu, z udzia­łem mode­ra­to­rów — psychologów.

Zapra­sza­my wszyst­kich na pierw­szy spek­takl i roz­mo­wy po nim. Teatr jest prze­cież miej­scem, w któ­rym jako bar­dzo mło­dzi ludzie uczy­li­śmy się myśleć i wyra­żać uczu­cia. Dziś chce­my pójść tą samą dro­gą, bo cią­gle czu­je­my się zagubieni.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Bezczułość została wyłączona

Nasza pierwsza premiera

Kocha­ni,

gorą­co zapra­sza­my na naszą pierw­szą pre­mie­rę. Mamy nadzie­ję na nie­po­wta­rzal­ne, nie­co­dzien­ne i wyjąt­ko­we spo­tka­nie z teatrem i edu­ka­cją przez sztukę.

W gościn­nej prze­strze­ni klu­bu 1500m2 do wyna­ję­cia w War­sza­wie będzie moż­na zoba­czyć spek­takl „Dwo­je na huś­taw­ce” W. Gib­so­na w reży­se­rii Ada­ma Woj­tysz­ki, w wyko­na­niu Mag­da­le­ny Gór­skiej i Micha­ła Maciejewskiego.

Spek­takl roz­po­czy­na kam­pa­nię spo­łecz­ną pod hasłem „Bez­czu­łość”, któ­rej celem jest wyko­rzy­sta­nie dzia­łań arty­stycz­nych do pod­ję­cia dys­ku­sji o samot­no­ści, poszu­ki­wa­niu miło­ści, har­mo­nii w związ­ku, a tak­że alie­na­cji we współ­cze­snym świecie.

Pre­mie­ra 7 czerw­ca 2013 roku, w pią­tek, o godzi­nie 19.00. Potem gra­my codzien­nie w dniach 8–13 i 27–30 czerw­ca. Nie­ba­wem szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce otwar­tych prób generalnych.

Dwoje na huśtawce - Magdalena Górska, Michał Maciejewski, foto - Paweł Rybałtowski
Dwo­je na huś­taw­ce — Mag­da­le­na Gór­ska, Michał Macie­jew­ski
foto — Paweł Rybałtowski
Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Nasza pierwsza premiera została wyłączona

Teatr Ognisko

Hali­na i Jan Machul­scy to twór­cy, arty­ści i wycho­waw­cy, któ­rzy przez dzie­się­cio­le­cia poprzez sztu­kę edu­ko­wa­li kolej­ne poko­le­nia Pola­ków, kreu­jąc zarów­no nie­tu­zin­ko­we posta­wy ludz­kie, jak i nowa­tor­skie meto­dy kształ­ce­nia. Reali­zo­wa­li nie­zwy­kłe przed­się­wzię­cia, zarów­no oddzia­łu­jąc na jed­nost­ki: dzie­ci, mło­dzież, nauczy­cie­li, akto­rów, widzów, jak i two­rząc i wdra­ża­jąc uni­kal­ne meto­dy pra­cy z nimi.

Wie­lo­let­nia aktyw­ność pań­stwa Machul­skich zaowo­co­wa­ła nie­zwy­kłym dorob­kiem. Istot­ne jest, że dzia­ła­nia Machul­skich nie są niszo­we, ale wyni­ka­ją z sze­ro­kiej potrze­by spo­łecz­nej. Wyda­je się bez­cen­ne, aby oddzia­ły­wa­nie tych idei było jak naj­sil­niej­sze, aby inni mogli się uczyć i naśla­do­wać. I tak się dzie­je, ale barie­rą jest brak wła­sne­go zaple­cza tech­nicz­ne­go i odpo­wied­niej infra­struk­tu­ry na mia­rę europejską.

Dla­te­go w 2003 roku zosta­ła powo­ła­na do życia spół­ka Teatr Ogni­sko. Zało­ży­li ją Hali­na i Jan Machul­scy wraz z wycho­wan­ka­mi, któ­rzy mie­li wów­czas peł­ną goto­wość, aby two­rzyć zaple­cze dla teatru jako meto­dy edu­ka­cyj­nej. Teraz nad­szedł czas, aby Teatr Ogni­sko zaczął działać.

Kategorie Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Teatr Ognisko została wyłączona