AGA POU Remiks: teatr — moda — literatura

W imie­niu wła­snym i Agi Pou  gorą­co zapra­sza­my Ludzi Świa­ta Mody i Ludzi Teatru już 9 grud­nia o godz. 19.00 do Klu­bu 1500 m² do wyna­ję­cia na

Wyda­rze­nie towarzyskie

AGA POU Remiks: teatr — moda — literatura

baner_FB

 

W każ­dej ze swych kolek­cji Aga Pou szu­ka ory­gi­nal­nych modo­wych roz­wią­zań, nie­oczy­wi­stych zesta­wień mate­ria­łów, a przy tym zawsze sta­ra się odkryć modę w jej kul­tu­ro­wym kontekście.

Tym razem, oczy­wi­ście za spra­wą naszej wspól­nej prze­szło­ści teatral­nej, Aga Pou będzie odkry­wać modę w teatrze, albo może odwrotnie?

Doro­ta Kraw­czak — współ­po­my­sło­daw­czy­ni wyda­rze­nia twier­dzi, że „…to będzie duża nie­spo­dzian­ka – jak bowiem odczy­tać w modzie tekst Prze­kła­dań­ca Sta­ni­sła­wa Lema? Czy zoba­czy­my inspi­ra­cję sty­li­sty­ką fil­mu Andrze­ja Waj­dy, czy­li lata­mi 70.? A może futu­ry­stycz­ne moty­wy rodem z Kon­gre­su futu­ro­lo­gicz­ne­go?”

Na pew­no – zgod­nie z tytu­łem – może­my się spo­dzie­wać połą­czeń róż­nych fak­tur, odmien­nych sty­lów, zaba­wy for­mą i kon­wen­cją, zde­rze­niem kla­sy­ki z nowo­cze­sno­ścią, ele­gan­cji z codziennością.

Czy Aga Pou wypro­wa­dzi modę z kon­wen­cjo­nal­nych ram fashion show w zupeł­nie nowe przestrzenie?

REMIKS AGA POU logo_white

Opie­kun arty­stycz­ny wyda­rze­nia — Agniesz­ka Kruk — zapro­po­no­wa­ła, aby pokaz mody wpi­sać w spek­takl teatru impro­wi­zo­wa­ne­go AB OVO, dla któ­re­go kolek­cje Agi Pou będą punk­tem wyj­ścia i inspi­ra­cją do nowe­go odczy­ta­nia twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema.

Jak widać, idea modo­wo-teatral­ne­go Prze­kła­dań­ca powsta­ła we współ­pra­cy pro­jek­tant­ki z twór­ca­mi Teatru Ognisko.

Nasze wyda­rze­nie towa­rzy­skie ma roz­po­cząć remik­so­wy cykl Pod­szy­ci, inspi­ro­wa­ny kul­tu­ro­wym kon­tek­stem mody, sty­li­za­cji i designu.

Bile­ty:2014_logo_mini

Gorą­co zapraszamy!

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.