Teatr Fort(e) na wystawie Plany na Przyszłość

20 maja pla­ny przy­szłej sie­dzi­by Teatru Ogni­sko poka­że­my świa­tu w Biblio­te­ce Uni­wer­sy­tec­kiej w Warszawie!

Będą sta­no­wi­ły część jubi­le­uszo­wej — 20. wysta­wy Pla­ny na Przy­szłość, czy­li Archi­tek­tu­ra War­sza­wy w projektach.

projekt03
Teatr Fort(e), pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny: Kata­rzy­na Gła­żew­ska, plus3architekci

„Mogę wziąć każ­dą pustą prze­strzeń i nazwać ją nagą sceną.
Czło­wiek idzie przez tę prze­strzeń, pod­czas, gdy ktoś inny na nie­go patrzy – to wszyst­ko, cze­go potrze­ba do akcji w teatrze.”
Peter Bro­ok, The Emp­ty Spa­ce, NY 1968

Tak wła­śnie rozu­mie­my sztu­kę — i wie­rzy­my w jej spraw­czą moc. Pro­jek­tem nasze­go teatru chce­my odmie­nić ponu­ry genius loci war­szaw­skiej Cytadeli.
Nowa sce­na teatral­na powsta­nie w nisz­cze­ją­cej od wie­lu lat Dzia­ło­bit­ni.

foto01

Mimo okrut­nej histo­rii miej­sce to ma swo­ją fascy­nu­ją­cą prze­strzen­ną logi­kę, dys­cy­pli­nę,  mrocz­ną duszę kry­ją­cą się cegla­nych murach.

Pro­jekt Teatru Fort(e) — na prze­kór mrocz­nej spu­ściź­nie  — nie jest sub­tel­ną, „zni­ka­ją­cą” prze­bu­do­wą zabyt­ku. To odważ­na, sil­na, domi­nu­ją­ca for­ma, któ­ra odmie­ni natu­rę tego miejsca.

projekt04
Teatr Fort(e), pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny: Kata­rzy­na Gła­żew­ska, plus3architekci

Teatr Fort(e) to pro­jekt inter­dy­scy­pli­nar­ny. Zakła­da nie tyl­ko stwo­rze­nie prze­strzeń do dzia­łań zwią­za­nych z edu­ka­cją przez sztu­kę, ale tak­że rewi­ta­li­za­cję zabyt­ko­we­go obiek­tu z wyko­rzy­sta­niem OZE i inno­wa­cyj­nych mate­ria­łów. Będzie to więc praw­dzi­wie inno­wa­cyj­ne przed­się­wzię­cie orga­ni­za­cyj­ne w obsza­rze kul­tu­ry i edukacji.

Pla­ny na Przyszłość
War­sza­wa w projektach

20 maja — 16 czerw­ca 2015 r.

Biblio­te­ka Uniwersytecka
ul. Dobra 56/66 Warszawa

Orga­ni­za­tor:
Cen­trum ŁOWICKA – Dom Kul­tu­ry na Mokotowie

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.