Archiwum miesięczne: październik 2012

Pieniądze zostały zdeponowane

Zde­po­no­wa­nie nastą­pi­ło z mocy aktu nota­rial­ne­go 27 wrze­śnia 2012 r.

Akt notarialny — strona 1Akt notarialny - strona 2 Akt notarialny - strona 3 Potwierdzenie wpłaty

Przy­po­mi­na­my, że jest to pierw­sza tran­sza pie­nię­dzy dla Mag­dy Bach­niuk. Zbiór­ka nadal trwa! Zapra­sza­my do naby­wa­nia znacz­ków.

Uwa­ga — znacz­ki będą dostęp­ne tyl­ko do 15 paź­dzier­ni­ka. Trze­ba się pospieszyć!

Kategorie Fundacja TO Ognisko | Możliwość komentowania Pieniądze zostały zdeponowane została wyłączona