Archiwum miesięczne: styczeń 2014

Dwoje na huśtawce — spektakle w 2014 r.

Wzna­wia­my w mar­cu Dwo­je na huś­taw­ce. Kalen­da­rium przed­sta­wia się następująco:

  • marzec — 27, 28, 29
  • kwie­cień — 10, 11, 12
  • maj — 20, 21, 22
  • czer­wiec — 10, 11, 12

Gra­my, jak dotych­czas, w klu­bie 1500 m2 (ul. Solec 18) o godz. 19.00.

 

Bile­ty są do naby­cia poprzez:
kupbilecik.pl bilety24.pl

Ser­decz­nie zapraszamy!

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Dwoje na huśtawce — spektakle w 2014 r. została wyłączona

To 1500 metrów do rozgrzania

Rela­cja z wyda­rze­nia Miko­ła­jo­we­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję po DRUGIE i Teatr Ogni­sko. W dzia­ła­niach wzię­li udział wycho­wan­ko­wie pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych z całej Pol­ski. Mie­li moż­li­wość pra­co­wać w opar­ciu o meto­dę edu­ka­cji przez sztu­kę wypra­co­wa­ną przez Hali­nę Machulską.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania To 1500 metrów do rozgrzania została wyłączona