Ze względu na żałobę narodową, spektakl 3 listopada 2013 został odwołany.

Uwa­ga, uwa­ga! Ze wzglę­du na żało­bę naro­do­wą spek­takl 3 listo­pa­da 2013 został odwo­ła­ny. Zapra­sza­my na naj­bliż­sze przed­sta­wie­nia w ter­mi­nach: 2, 4 i 5 listo­pa­da, godz. 19.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.