Archiwum autora: Dorota Krawczak

Teatr Fort(e) na wystawie Plany na Przyszłość

20 maja pla­ny przy­szłej sie­dzi­by Teatru Ogni­sko poka­że­my świa­tu w Biblio­te­ce Uni­wer­sy­tec­kiej w Warszawie!

Będą sta­no­wi­ły część jubi­le­uszo­wej — 20. wysta­wy Pla­ny na Przy­szłość, czy­li Archi­tek­tu­ra War­sza­wy w projektach.

projekt03
Teatr Fort(e), pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny: Kata­rzy­na Gła­żew­ska, plus3architekci

„Mogę wziąć każ­dą pustą prze­strzeń i nazwać ją nagą sceną.
Czło­wiek idzie przez tę prze­strzeń, pod­czas, gdy ktoś inny na nie­go patrzy – to wszyst­ko, cze­go potrze­ba do akcji w teatrze.”
Peter Bro­ok, The Emp­ty Spa­ce, NY 1968

Tak wła­śnie rozu­mie­my sztu­kę — i wie­rzy­my w jej spraw­czą moc. Pro­jek­tem nasze­go teatru chce­my odmie­nić ponu­ry genius loci war­szaw­skiej Cytadeli.
Nowa sce­na teatral­na powsta­nie w nisz­cze­ją­cej od wie­lu lat Dzia­ło­bit­ni.

foto01

Mimo okrut­nej histo­rii miej­sce to ma swo­ją fascy­nu­ją­cą prze­strzen­ną logi­kę, dys­cy­pli­nę,  mrocz­ną duszę kry­ją­cą się cegla­nych murach.

Pro­jekt Teatru Fort(e) — na prze­kór mrocz­nej spu­ściź­nie  — nie jest sub­tel­ną, „zni­ka­ją­cą” prze­bu­do­wą zabyt­ku. To odważ­na, sil­na, domi­nu­ją­ca for­ma, któ­ra odmie­ni natu­rę tego miejsca.

projekt04
Teatr Fort(e), pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny: Kata­rzy­na Gła­żew­ska, plus3architekci

Teatr Fort(e) to pro­jekt inter­dy­scy­pli­nar­ny. Zakła­da nie tyl­ko stwo­rze­nie prze­strzeń do dzia­łań zwią­za­nych z edu­ka­cją przez sztu­kę, ale tak­że rewi­ta­li­za­cję zabyt­ko­we­go obiek­tu z wyko­rzy­sta­niem OZE i inno­wa­cyj­nych mate­ria­łów. Będzie to więc praw­dzi­wie inno­wa­cyj­ne przed­się­wzię­cie orga­ni­za­cyj­ne w obsza­rze kul­tu­ry i edukacji.

Pla­ny na Przyszłość
War­sza­wa w projektach

20 maja — 16 czerw­ca 2015 r.

Biblio­te­ka Uniwersytecka
ul. Dobra 56/66 Warszawa

Orga­ni­za­tor:
Cen­trum ŁOWICKA – Dom Kul­tu­ry na Mokotowie

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Teatr Fort(e) na wystawie Plany na Przyszłość została wyłączona

Sztuka w wydaniu IT — to4art

to4art - logo

Pro­jekt  „Sztu­ka w wyda­niu IT – nowe media jako narzę­dzie pozna­wa­nia i two­rze­nia sztu­ki” jest skie­ro­wa­ny do mło­dzie­ży wyklu­czo­nej, któ­ra prze­by­wa w mło­dzie­żo­wych ośrod­kach wycho­waw­czych i mło­dzie­żo­wych ośrod­kach socjo­te­ra­pii w całej Polsce.

Do pierw­sze­go eta­pu pro­jek­tu zosta­li zapro­sze­ni mło­dzi ludzie w wie­ku 13–18 lat z pla­có­wek w War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Zie­lon­ce, Józe­fo­wie i Róża­nym­sto­ku. Pod­czas cyklu warsz­ta­tów mają szan­sę zapo­znać się z róż­ny­mi for­ma­mi arty­stycz­ne­go prze­ka­zu. Warsz­ta­ty pro­wa­dzą peda­go­dzy i arty­ści zwią­za­ni z róż­ny­mi dzie­dzi­na­mi sztu­ki: teatrem, muzy­ką, performance’em, tań­cem, sztu­ką wideo, foto i art.

Dopeł­nie­niem tego pro­gra­mu będą warsz­ta­ty inter­ne­to­we NOWE MEDIA: „Moja twór­czość w inter­ne­cie”, któ­re wpro­wa­dza­ją w świat two­rze­nia wła­snych stron inter­ne­to­wych i blo­gów. Gru­py bio­rą rów­nież udział w aktyw­nym two­rze­niu plat­for­my inter­ne­to­wej to4art, któ­ra zawie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce zain­te­re­so­wań arty­stycz­nych i prze­ja­wów wła­snej dzia­łal­no­ści twórczej.

W pro­jek­cie tym Inter­net i nowe media są narzę­dzia­mi wspie­ra­ją­cy­mi, słu­żą­cy­mi zdo­by­wa­niu wie­dzy i roz­bu­dza­ją­cy­mi potrze­bę obco­wa­nia z kulturą.

Warsz­ta­ty dofi­nan­so­wa­ne z dota­cji Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go wystar­to­wa­ły w 2014.

Fina­łem pro­jek­tu jest Ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja kadry peda­go­gicz­nej ośrod­ków reso­cja­li­za­cyj­nych „NOWE MEDIA – NOWE WYZWANIA”, któ­ra odbę­dzie się w War­sza­wie w grud­niu 2014 r.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia pro­fi­lu pro­jek­tu na por­ta­lu Facebook.

Part­ne­rem pro­jek­tu jest Fun­da­cja Roz­wo­ju Teatru ‘NOWA FALA’ [frt:nf].

Fun­da­cja powsta­ła z ini­cja­ty­wy aktor­ki i pro­du­cent­ki Aga­ty Życz­kow­skiej w 2009 r. Fun­da­cja ma na celu wspie­ra­nie i inte­gra­cję arty­stów zwią­za­nych z teatrem i kul­tu­rą: reży­se­rów, akto­rów, tan­ce­rzy, dra­ma­tur­gów, sce­no­pi­sa­rzy, sce­no­gra­fów, muzy­ków, foto­gra­fi­ków, arty­stów wideo, fil­mow­ców. Jed­nym z celów jest tak­że dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na. Zale­ży nam na wyrów­ny­wa­niu szans dzie­ci i mło­dzie­ży (rów­nież wyklu­czo­nej i nie­peł­no­spraw­nej) w roz­wo­ju arty­stycz­nym i kul­tu­ral­nym wła­śnie poprzez teatr. Wizją Fun­da­cji jest świat, w któ­rym kul­tu­ra wzmac­nia mię­dzy­po­ko­le­nio­we wię­zi spo­łecz­ne wokół  tra­dy­cji zwią­za­nej ze sztu­ką teatru i dia­lo­gu z tą tra­dy­cją. Fun­da­cja Roz­wo­ju Teatru ‘NOWA FALA’ reali­zu­je swo­je cele m.in. poprzez orga­ni­zo­wa­nie pro­jek­tów teatral­nych z uwzględ­nie­niem dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej skie­ro­wa­nej do dzie­ci i młodzieży.

WARSZTATY popro­wa­dzą:

 1. Michał Macie­jew­ski – warsz­ta­ty internetowe
 2. Dawid Żakow­ski – warsz­ta­ty teatru fizycznego
 3. Jakub Palusz­kie­wicz – warsz­ta­ty audio/wideo (doku­ment)
 4. Tho­mas Harzem (Niem­cy) – warsz­ta­ty performance
 5. Jan Zim­mer­mann (Niem­cy) – warsz­ta­ty muzycz­ny performance
 6. Paweł Pasz­ta – warsz­ta­ty dramy
 7. Vent­zi­slav Pirian­kov (Buł­ga­ria) – warsz­ta­ty malarskie
 8. Mag­da­le­na Przy­bysz – warsz­ta­ty tań­ca współczesnego
 9. Adam Łoniew­ski – warsz­ta­ty teatralno-filmowe
 10. Aga­Br­wi – warsz­ta­ty sitodruk
 11. Jubi­lo: Die­go Pileg­gi (Wło­chy) – warsz­ta­ty teatralne
 12. Jubi­lo: Agniesz­ka Bre­sler – warsz­ta­ty teatralne
 13. Jubi­lo: Piotr Antek Kur­ja­ta – warsz­ta­ty muzyczne
 14. Jubi­lo: Joshua Doerk­sen (Kana­da) – warsz­ta­ty muzyczne
 15. Mar­ta Ankiersz­tejn – warsz­ta­ty fotograficzne
 16. Aga­ta Życz­kow­ska – warsz­ta­ty teatral­ne i plastyczno-recyklingowe
Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Sztuka w wydaniu IT — to4art została wyłączona