Halina Machulska: Byłam wierna sobie — czekamy na wydanie

  • Kto jest naj­więk­szą miło­ścią Haliny?
  • Co spra­wia, że wycho­wa­na w bie­dzie robot­ni­czej Łodzi dziew­czy­na błysz­czy w naj­bar­dziej kapry­śnych środowiskach?
  • Skąd czer­pie siły, by żyć w zgo­dzie z przeznaczeniem?

Hali­na Machul­ska opo­wie­dzia­ła nam swo­ją histo­rię. Szcze­rze, z poko­rą, z odwa­gą odkry­cia sie­bie. O swych rodzi­cach, dzie­ciń­stwie, oku­pa­cji, pierw­szej miło­ści, wię­zie­niu, życiu teatrem, o skom­pli­ko­wa­nym uczu­ciu do Jana Machul­skie­go, miło­ści do syna i pasji edu­ko­wa­nia przez sztukę.

O tym, czym jest dla niej Ogni­sko, czym był Teatr Ocho­ty i o tym, jak odkry­ła dra­mę i posta­no­wi­ła wpro­wa­dzać ją w Polsce.

Książ­ka „Byłam wier­na sobie” to tak­że, a może przede wszyst­kim, zapis życio­we­go doświad­cze­nia oraz zbiór reflek­sji nie­zwy­kłe­go peda­go­ga, reży­se­ra, aktor­ki i kobie­ty, któ­ra potra­fi­ła nie­stru­dze­nie kochać i wypeł­niać swo­ją misję. Dzię­ki temu otwo­rzy­ła ser­ca, roz­bu­dzi­ła kre­atyw­ność i dała przy­ja­ciół ogrom­nej licz­bie ludzi.

Halina Machulska: byłam wierna sobie
Pla­kat — Mał­go­rza­ta Zawad­ka, Michał Maciejewski
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.