To 1500 metrów do rozgrzania

Rela­cja z wyda­rze­nia Miko­ła­jo­we­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję po DRUGIE i Teatr Ogni­sko. W dzia­ła­niach wzię­li udział wycho­wan­ko­wie pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych z całej Pol­ski. Mie­li moż­li­wość pra­co­wać w opar­ciu o meto­dę edu­ka­cji przez sztu­kę wypra­co­wa­ną przez Hali­nę Machulską.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.