Wieczór z mitami…

… i autor­ką Mają Jaszew­ską to kolej­na odsło­na naszej kam­pa­nii Nie­zgo­da na BEZCZUŁOŚĆ.

pmg

Mamy zaszczyt i przy­jem­ność zapro­sić na wie­czór autor­ski naszej Kole­żan­ki Mai Jaszew­skiej — dzien­ni­kar­ki i autor­ki nowej książ­ki pt. „Psy­cho­lo­gia mitów grec­kich”, a ponad­to peda­go­ga i ani­ma­tor­ki kul­tu­ry. Książ­ka jest zapi­sem roz­mów z Zeno­nem Wal­de­ma­rem Dud­kiem — psy­cho­lo­giem kultury.

Zapra­sza­my gorą­co wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych! Liczy­my na udział przy­ja­ciół i gości, w krę­gu któ­rych poroz­ma­wia­my o tym, czy tra­dy­cja grec­ka może być trak­to­wa­na jako źró­dło zro­zu­mie­nia duszy współ­cze­sne­go Euro­pej­czy­ka, żyją­ce­go w epo­ce tech­ni­ki, wymia­ny kul­tu­ro­wej i świa­to­po­glą­do­wej oraz kon­fron­ta­cji z cywi­li­za­cją glo­bal­ne­go świa­ta. Spró­bu­je­my też spraw­dzić, czy antycz­ni ludzie i bogo­wie byli, tak jak my, nara­że­ni na cho­ro­bę bezczułości.

Wie­czór odbę­dzie się 5 grud­nia 2013 r. o godz. 17.00 w klu­bie 1500 m², ul. Solec 18.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą przy­ja­cie­le Mai: Mał­go­rza­ta Zawad­ka i Michał Maciejewski.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.