Archiwum autora: Michał Maciejewski

Edukacja przez sztukę — konferencja warsztatowa

Fun­da­cja po DRUGIE i Teatr Ogni­sko orga­ni­zu­ją kon­fe­ren­cję warsz­ta­to­wą dla prak­ty­ków z całej Pol­ski, któ­rej celem jest zapo­zna­nie się z róż­ny­mi for­ma­mi pra­cy z zakre­su edu­ka­cji przez sztukę.

Edu­ka­cja przez sztu­kę, któ­rej poświę­co­na będzie kon­fe­ren­cja, opie­ra się na ponad pół­wiecz­nym doświad­cze­niu wybit­ne­go peda­go­ga, Hali­ny Machul­skiej. Przez dłu­gie lata swo­jej dzia­łal­no­ści szko­li­ła dzie­ci i mło­dzież, ale rów­nież wycho­waw­ców. Jej pra­ca opie­ra się głów­nie na meto­dzie dra­my, któ­rą jako jed­na z pierw­szych wpro­wa­dza­ła do Pol­ski. Hali­na Machul­ska wykształ­ci­ła rów­nież rze­szę instruk­to­rów – pra­cu­ją­cych z mło­dzie­żą i dla młodzieży.

Od począt­ku gru­pie tej przy­świe­ca­ła idea kształ­to­wa­nia pra­wi­dło­wych postaw spo­łecz­nych i szli­fo­wa­nia cha­rak­te­rów. Pra­ca pro­wa­dzo­na w opar­ciu o peda­go­gi­kę Machul­skiej ma za zadanie:

  • pobu­dzać do twór­cze­go uczest­nic­twa w reali­za­cji zadań,
  • wyra­biać posta­wy akcep­ta­cji dla pozy­tyw­nych zacho­wań spo­łecz­nych (tole­ran­cji, bez­in­te­re­sow­no­ści, uczyn­no­ści, sumien­no­ści i odpowiedzialności),
  • kształ­cić poczu­cie estetyki,
  • kształ­to­wać umie­jęt­ność odwo­ły­wa­nia się do oso­bi­stych doświad­czeń i ich przetwarzania,
  • kształ­to­wać umie­jęt­ność sta­wia­nia pro­ble­mów i twór­cze­go ich rozwiązywania.

W grud­niu 2013 roku Fun­da­cja po DRUGIE i Teatr Ogni­sko prze­pro­wa­dzi­ły warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży z pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych w całej Pol­sce opie­ra­ją­ce się o wypra­co­wa­ne przez Hali­nę Machul­ską meto­dy – wyda­rze­nie 1500 m do roz­grza­nia.

Wyda­rze­nie mia­ło cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wy, zatem skon­cen­tro­wa­ne było na osią­gnię­ciu nie­wiel­kie­go (ale waż­ne­go efek­tu) roz­bu­dze­nia chę­ci uczest­ni­ków – wycho­wan­ków pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych – do podej­mo­wa­nia podob­nych wyzwań i budo­wa­nia umie­jęt­no­ści pra­wi­dło­wej inte­gra­cji rówie­śni­czej ( w dzia­ła­niu bra­li udział wycho­wan­ki i wycho­wan­ko­wie z całej Pol­ski). Dzia­ła­nia zapro­po­no­wa­ne przez instruk­to­rów, wpro­wa­dzo­ne do codzien­nej prak­ty­ki może prze­ło­żyć się na osią­gnię­cie rezul­ta­tów, któ­re zakła­da idea Machulskiej.

Kon­fe­ren­cja warsz­ta­to­wa odbę­dzie się w dniach 5–7 mar­ca 2014 w Jadwisinie.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o przed­się­wzię­ciu w załącz­ni­ku: PROGRAM KONFERENCJI — do pobrania.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Edukacja przez sztukę — konferencja warsztatowa została wyłączona

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Ognisko

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go przy­znał dota­cję dla Teatru Ogni­sko na pro­jekt pt. Sztu­ka w wyda­niu IT — nowe media jako narzę­dzie pozna­wa­nia i two­rze­nia sztu­ki.

Teatr Ogni­sko w part­ner­stwie z Fun­da­cją po DRUGIE zre­ali­zu­je zada­nie skie­ro­wa­ne do mło­dzie­ży z pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych (zakła­dy popraw­cze, mło­dzie­żo­we ośrod­ki wycho­waw­cze), któ­re pole­gać będzie na edu­ka­cji medial­nej roz­wi­ja­ją­cej kom­pe­ten­cje infor­ma­cyj­ne skon­cen­tro­wa­nej tema­tycz­nie na pozna­wa­niu, komen­to­wa­niu, prze­twa­rza­niu oraz two­rze­niu prze­ka­zów zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi twórczymi.

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Ognisko została wyłączona

Dwoje na huśtawce — spektakle w 2014 r.

Wzna­wia­my w mar­cu Dwo­je na huś­taw­ce. Kalen­da­rium przed­sta­wia się następująco:

  • marzec — 27, 28, 29
  • kwie­cień — 10, 11, 12
  • maj — 20, 21, 22
  • czer­wiec — 10, 11, 12

Gra­my, jak dotych­czas, w klu­bie 1500 m2 (ul. Solec 18) o godz. 19.00.

 

Bile­ty są do naby­cia poprzez:
kupbilecik.pl bilety24.pl

Ser­decz­nie zapraszamy!

Kategorie Aktualności, Teatr Ognisko | Możliwość komentowania Dwoje na huśtawce — spektakle w 2014 r. została wyłączona

Lista darczyńców — aktualizacja

znaczek okolicznościowy, projekt - Magdalena ŁazickaPod­czas sobot­nie­go spo­tka­nia w Teatrze Powszech­nym sprze­da­wa­ne były oko­licz­no­ścio­we znacz­ki Fun­da­cji TO Ogni­sko, zapro­jek­to­wa­ne przez Mag­dę Łazic­ką. Dochód ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na cele sta­tu­to­we Fun­da­cji. Pierw­szym celem jest pomoc finan­so­wa dla Mag­dy Bach­niuk — cór­ki Zbyszka.

Niniej­szym publi­ku­je­my listę dowo­dów wpła­ty (wię­cej…)

Kategorie Fundacja TO Ognisko | Możliwość komentowania Lista darczyńców — aktualizacja została wyłączona

Pieniądze zostały zdeponowane

Zde­po­no­wa­nie nastą­pi­ło z mocy aktu nota­rial­ne­go 27 wrze­śnia 2012 r.

Akt notarialny — strona 1Akt notarialny - strona 2 Akt notarialny - strona 3 Potwierdzenie wpłaty

Przy­po­mi­na­my, że jest to pierw­sza tran­sza pie­nię­dzy dla Mag­dy Bach­niuk. Zbiór­ka nadal trwa! Zapra­sza­my do naby­wa­nia znacz­ków.

Uwa­ga — znacz­ki będą dostęp­ne tyl­ko do 15 paź­dzier­ni­ka. Trze­ba się pospieszyć!

Kategorie Fundacja TO Ognisko | Możliwość komentowania Pieniądze zostały zdeponowane została wyłączona

Po sobocie przy robocie

foto - Beata MaciejewskaAutor­ki i auto­rów zdjęć z sobo­ty zapra­szam do nad­sy­ła­nia ich do mojej skrzyn­ki (link w stop­ce stro­ny). Opu­bli­ku­ję gale­rię na stro­nie. Jeśli zdjęć będzie bar­dzo dużo, doko­nam selek­cji. Bar­dzo pro­szę o Wasze podpisy/komentarze do każ­de­go zdję­cia, rów­nież z per­so­na­lia­mi portretowanych.

Dobrze było­by, żeby obraz­ki mia­ły mini­mum 900px wyso­ko­ści. Sze­ro­kość bez zna­cze­nia. Zdję­cia gor­sze tech­nicz­nie spró­bu­ję popra­wić w mia­rę możliwości.

Wszyst­kich zaś bez wyjąt­ku zapra­szam do (wię­cej…)

Kategorie Aktualności | Możliwość komentowania Po sobocie przy robocie została wyłączona