Lista darczyńców — aktualizacja

znaczek okolicznościowy, projekt - Magdalena ŁazickaPod­czas sobot­nie­go spo­tka­nia w Teatrze Powszech­nym sprze­da­wa­ne były oko­licz­no­ścio­we znacz­ki Fun­da­cji TO Ogni­sko, zapro­jek­to­wa­ne przez Mag­dę Łazic­ką. Dochód ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na cele sta­tu­to­we Fun­da­cji. Pierw­szym celem jest pomoc finan­so­wa dla Mag­dy Bach­niuk — cór­ki Zbyszka.

Niniej­szym publi­ku­je­my listę dowo­dów wpła­ty - nume­ry KP i kwo­ty. Pro­si­my o spraw­dze­nie tych danych i jak naj­szyb­sze zgło­sze­nie ewen­tu­al­nych nie­zgod­no­ści (na adres e‑mail Paw­ła Rybał­tow­skie­go). W ponie­dzia­łek 24 wrze­śnia pie­nią­dze te zosta­ną tym­cza­so­wo zde­po­no­wa­ne u nota­riu­sza — Doro­ty Rynkiewicz-Szafurskiej.

Dla tych, któ­rzy chcie­li­by jesz­cze wspo­móc Fun­da­cję i nabyć zna­czek, mamy dobrą wia­do­mość: znacz­ki są jesz­cze dostęp­ne. Paweł Rybał­tow­ski cze­ka na kon­takt w tej spra­wie. Licz­ba znacz­ków jest ogra­ni­czo­na, więc lepiej nie zwle­kać. W Powszech­nym Fun­da­cję wspar­ło 111 wpłat na łącz­ną kwo­tę 5099 PLN — dzię­ku­je­my! Każ­dy z nas może jesz­cze ją powięk­szyć i zna­leźć się na poniż­szej liście!

nr KPkwo­ta (PLN)nr KPkwo­ta (PLN)nr KPkwo­ta (PLN)
115021803210
4120560660
7130830940
103011301230
133014301540
164017401840
194520452150 (10 GBP)
222023302430
253026302730
285029503030
311032403320
341035203630
373038303930
403041304230
435044304530
463047304830
493050505150
525053505450
555056505730
583059306030
613062306320
645065406650
675068406930
703071307230
731007410075100
763077307830
795080508130
823083308430
853086308730
8830893090100
9110092509350
943095309630
9720098309935
100701015010250
103501042410550
106301075010830
109301103011150

Aktu­ali­za­cja 19 listo­pa­da 2012 r.:

Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyni­ki sprze­da­ży znacz­ków pro­wa­dzo­nej po spo­tka­niu w Teatrze Powszech­nym. 17 wpłat opie­wa na łącz­ną kwo­tę 1080 PLN.

W sumie 118 wpłat dało 6179 PLN.

nr KPkwo­ta (PLN)nr KPkwo­ta (PLN)nr KPkwo­ta (PLN)
119301205012130
1225012350124150
125501265012730
1283012940130100
1313013230013330
1343013530
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Fundacja TO Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.