Letnie Spotkania z Teatrem TO – zaczynamy!

TO dla dzieciSezon let­ni z Teatrem TO upły­nie pod zna­kiem spo­tkań teatral­nych dla naj­młod­szych. Na mini­spek­ta­kle, czy­tan­ki, baj­ki i warsz­ta­ty kukieł­ko­we zapra­sza­my nad Wisłę, do kawiar­ni Pla­żo­wa, w każ­dy czwar­tek i sobo­tę do koń­ca wakacji.

Roz­po­czy­na­my 27 lip­ca, a więc wyjąt­ko­wo w nie­dzie­lę, o 13.00. Cykl naszych spo­tkań otwo­rzą „Rol­ka i Kap­sel”, czy­li recy­klin­go­we warsz­ta­ty plastyczno-teatralne.

Nauczą one dzie­ci, jaka jest róż­ni­ca mię­dzy recy­klin­giem a upcy­klin­giem i na jak wie­le spo­so­bów rze­czy mogą zyskać nowe życie.

Rolka_i_Kapsel_-_WarsztatyAutor­ką kon­cep­cji i dra­ma­tur­gii cyklu „Spo­tka­nia z Rol­ką i Kap­slem” jest Aga­ta Życz­kow­ska z Fun­da­cji Roz­wo­ju Teatru NOWA FALA, absol­went­ka łódz­kiej PWSTiF. Mama Kari­ny, cio­cia Bastiana.

Zapo­wie­dzi kolej­nych spek­ta­kli – już nie­ba­wem na stro­nie wyda­rze­nia na FB.

Do zoba­cze­nia w Plażowej!

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.