Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Ognisko

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go przy­znał dota­cję dla Teatru Ogni­sko na pro­jekt pt. Sztu­ka w wyda­niu IT — nowe media jako narzę­dzie pozna­wa­nia i two­rze­nia sztu­ki.

Teatr Ogni­sko w part­ner­stwie z Fun­da­cją po DRUGIE zre­ali­zu­je zada­nie skie­ro­wa­ne do mło­dzie­ży z pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych (zakła­dy popraw­cze, mło­dzie­żo­we ośrod­ki wycho­waw­cze), któ­re pole­gać będzie na edu­ka­cji medial­nej roz­wi­ja­ją­cej kom­pe­ten­cje infor­ma­cyj­ne skon­cen­tro­wa­nej tema­tycz­nie na pozna­wa­niu, komen­to­wa­niu, prze­twa­rza­niu oraz two­rze­niu prze­ka­zów zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi twórczymi.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.