Rozmowa o bezczułości w listopadowym „Sensie”

„Kil­ka mie­się­cy temu Teatr Ogni­sko roz­po­czął kam­pa­nię spo­łecz­ną „Nie­zgo­da na BEZCZUŁOŚĆ”, zachę­ca­ją­cą do roz­mo­wy o samot­no­ści i potrze­bie miło­ści we współ­cze­snym świe­cie. Podej­mij­my więc to wyzwa­nie i spró­buj­my powie­dzieć, czym jest czu­łość.” — z psy­cho­log Kata­rzy­ną Grę­bec­ką-Roma­now­ską roz­ma­wia Maja Jaszewska.

sensgr01sensgr02sensgr03

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.