Teatr Ognisko

Hali­na i Jan Machul­scy to twór­cy, arty­ści i wycho­waw­cy, któ­rzy przez dzie­się­cio­le­cia poprzez sztu­kę edu­ko­wa­li kolej­ne poko­le­nia Pola­ków, kreu­jąc zarów­no nie­tu­zin­ko­we posta­wy ludz­kie, jak i nowa­tor­skie meto­dy kształ­ce­nia. Reali­zo­wa­li nie­zwy­kłe przed­się­wzię­cia, zarów­no oddzia­łu­jąc na jed­nost­ki: dzie­ci, mło­dzież, nauczy­cie­li, akto­rów, widzów, jak i two­rząc i wdra­ża­jąc uni­kal­ne meto­dy pra­cy z nimi.

Wie­lo­let­nia aktyw­ność pań­stwa Machul­skich zaowo­co­wa­ła nie­zwy­kłym dorob­kiem. Istot­ne jest, że dzia­ła­nia Machul­skich nie są niszo­we, ale wyni­ka­ją z sze­ro­kiej potrze­by spo­łecz­nej. Wyda­je się bez­cen­ne, aby oddzia­ły­wa­nie tych idei było jak naj­sil­niej­sze, aby inni mogli się uczyć i naśla­do­wać. I tak się dzie­je, ale barie­rą jest brak wła­sne­go zaple­cza tech­nicz­ne­go i odpo­wied­niej infra­struk­tu­ry na mia­rę europejską.

Dla­te­go w 2003 roku zosta­ła powo­ła­na do życia spół­ka Teatr Ogni­sko. Zało­ży­li ją Hali­na i Jan Machul­scy wraz z wycho­wan­ka­mi, któ­rzy mie­li wów­czas peł­ną goto­wość, aby two­rzyć zaple­cze dla teatru jako meto­dy edu­ka­cyj­nej. Teraz nad­szedł czas, aby Teatr Ogni­sko zaczął działać.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.