Po sobocie przy robocie

foto - Beata MaciejewskaAutor­ki i auto­rów zdjęć z sobo­ty zapra­szam do nad­sy­ła­nia ich do mojej skrzyn­ki (link w stop­ce stro­ny). Opu­bli­ku­ję gale­rię na stro­nie. Jeśli zdjęć będzie bar­dzo dużo, doko­nam selek­cji. Bar­dzo pro­szę o Wasze podpisy/komentarze do każ­de­go zdję­cia, rów­nież z per­so­na­lia­mi portretowanych.

Dobrze było­by, żeby obraz­ki mia­ły mini­mum 900px wyso­ko­ści. Sze­ro­kość bez zna­cze­nia. Zdję­cia gor­sze tech­nicz­nie spró­bu­ję popra­wić w mia­rę możliwości.

Wszyst­kich zaś bez wyjąt­ku zapra­szam do napi­sa­nia rela­cji (choć­by frag­men­ta­rycz­nych — mogli­by­ście podzie­lić się tą robo­tą) z wie­czo­ru! Cze­kam na Wasze zgłoszenia.

Z góry uprze­dzam, że publi­ka­cja nie będzie natych­mia­sto­wa, gdyż ilość mate­ria­łu, jakim dys­po­nu­je­cie, jest praw­do­po­dob­nie duża.

Z uwa­gi na per­so­na­lia gale­ria być może nie będzie dostęp­na dla wszyst­kich, a tyl­ko dla nas, ści­ślej mówiąc — dla zare­je­stro­wa­nych na stro­nie. Inna moż­li­wość: mała gale­ria dla świa­ta, duża dla nas. Jesz­cze inna — publi­ka­cja bez per­so­na­liów. Dużo tu zale­ży od tego, co i ile nade­śle­cie. Zachę­cam do dys­ku­sji na gru­pie T.O. na f‑b na temat dostęp­no­ści tego mate­ria­łu. Moim zda­niem (z uwa­gi na bar­dzo nie­wy­raź­nie maja­czą­cy w odda­li pewien duży pro­jekt o cha­rak­te­rze para­en­cy­klo­pe­dycz­nym) publi­ka­cja zamknię­ta z peł­ny­mi dany­mi była­by najlepsza.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.