Pieniądze zostały przekazane Magdzie

Dro­dzy!

W obec­no­ści Agniesz­ki Dur­ki, Mai Jaszew­skiej, Aga­ty Wie­czyń­skiej, Doro­ty Ryn­kie­wicz-Sza­fur­skiej (nota­riusz), Pio­tra Kaniew­skie­go, Micha­ła Macie­jew­skie­go i Paw­ła Rybał­tow­skie­go, zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa daro­wi­zny. W imie­niu Mag­dy wystą­pi­ła jej mama, pani Anna Bachniuk.

15 listo­pa­da kwo­ta 16.179,00 PLN zna­la­zła się na rachun­ku ban­ko­wym Magdy.

Powyż­sza kwo­ta to efekt sprze­da­ży znacz­ków oko­licz­no­ścio­wych (6.179,00 PLN) oraz ofiar­no­ści spon­so­ra (10.000,00 PLN).

W imie­niu Mag­dy i jej mamy ser­decz­nie Wam wszyst­kim dziękujemy!

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Fundacja TO Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.