Nasza pierwsza premiera

Kocha­ni,

gorą­co zapra­sza­my na naszą pierw­szą pre­mie­rę. Mamy nadzie­ję na nie­po­wta­rzal­ne, nie­co­dzien­ne i wyjąt­ko­we spo­tka­nie z teatrem i edu­ka­cją przez sztukę.

W gościn­nej prze­strze­ni klu­bu 1500m2 do wyna­ję­cia w War­sza­wie będzie moż­na zoba­czyć spek­takl „Dwo­je na huś­taw­ce” W. Gib­so­na w reży­se­rii Ada­ma Woj­tysz­ki, w wyko­na­niu Mag­da­le­ny Gór­skiej i Micha­ła Maciejewskiego.

Spek­takl roz­po­czy­na kam­pa­nię spo­łecz­ną pod hasłem „Bez­czu­łość”, któ­rej celem jest wyko­rzy­sta­nie dzia­łań arty­stycz­nych do pod­ję­cia dys­ku­sji o samot­no­ści, poszu­ki­wa­niu miło­ści, har­mo­nii w związ­ku, a tak­że alie­na­cji we współ­cze­snym świecie.

Pre­mie­ra 7 czerw­ca 2013 roku, w pią­tek, o godzi­nie 19.00. Potem gra­my codzien­nie w dniach 8–13 i 27–30 czerw­ca. Nie­ba­wem szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce otwar­tych prób generalnych.

Dwoje na huśtawce - Magdalena Górska, Michał Maciejewski, foto - Paweł Rybałtowski
Dwo­je na huś­taw­ce — Mag­da­le­na Gór­ska, Michał Macie­jew­ski
foto — Paweł Rybałtowski
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.