Teatralny Eco Remix

Prze­ni­ka­nie się róż­nych dzie­dzin życia, mie­sza­nie róż­nych dzie­dzin sztu­ki, zacie­ra­nie gra­nic mię­dzy nimi, się­ga­nie do cyta­tów z kla­sycz­nych dzieł i nada­wa­nie im nowych zna­czeń, rze­czy użyt­ku codzien­ne­go w cał­ko­wi­cie nowym życiu… Współ­cze­sna kul­tu­ra jest kul­tu­rą remiksu.

Do niej wła­śnie nawią­zu­je­my w nowym pro­jek­cie Teatru TO. Two­rzy­my spek­takl umiej­sco­wio­ny pomię­dzy teatrem niszo­wym, adre­so­wa­nym do wysu­bli­mo­wa­nej publicz­no­ści, a popu­lar­ną teatral­ną roz­ryw­ką, zacie­ra­ją­cy gra­ni­ce pomię­dzy widzem i akto­rem, gra­ny w otwar­tej przestrzeni.
Będzie to spek­takl, któ­ry w pro­sty, natu­ral­ny spo­sób poru­szy istot­ne tema­ty, łącząc w spój­ną całość teatr, modę i ekologię.

Punk­tem wyj­ścia dla pro­jek­tu jest kolek­cja mody „Eco kon­tra­sty”, któ­rą stwo­rzy­ła Aga Pou. Artyst­ka zain­spi­ro­wa­ła nas do zada­nia sobie pytań o roz­dar­cie współ­cze­sne­go czło­wie­ka pomię­dzy dwo­ma skraj­ny­mi pra­gnie­nia­mi — cią­głą pogo­nią za nowy­mi tech­no­lo­gia­mi a uciecz­ką od cywi­li­za­cji i powro­tem do natu­ry.  Jaka jest rola czło­wie­ka w dzi­siej­szej rze­czy­wi­sto­ści? Gdzie jest jego miej­sce?  Jak je odnaj­du­je? Czy jego dzia­ła­nia w budo­wa­niu wła­sne­go świa­ta nie szko­dzą innym? Czy potra­fi wziąć na sie­bie odpo­wie­dzial­ność za świat, któ­ry go ota­cza — ludzi, zwie­rzę­ta, przy­ro­dę? Jak tech­no­lo­gia zmie­nia natu­rę komu­ni­ka­cji ludzi mię­dzy sobą?

Inspi­ra­cją lite­rac­ką spek­ta­klu są tek­sty Sta­ni­sła­wa Lema.

Przed­się­wzię­cie jest kon­ty­nu­acją zapo­cząt­ko­wa­nej w ubie­głym roku kam­pa­nii Teatru TO „Nie­zgo­da na BEZCZUŁOŚĆ”.

Pre­mie­ra w grudniu.

Teatralny Eco Remix - wstępna wizualizacja, autor Aga Pou
Teatral­ny Eco Remix — wstęp­na wizu­ali­za­cja, autor Aga Pou
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.